ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB” 

Έχοντας υπόψη :

  1. Την αρ. πρώτ.301187/ΥΔ/2813/19.04.2019 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σύμφωνα με την οποία εισηγείται ο ορισμός των κάτωθι τριών επαληθευτών :

(α) Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη

(β) Τογκαρίδου Κωνσταντίνα του Δημητρίου

(γ) Σπανού Ελευθερία του Ευστρατίου

  1. Την με αριθ. 229/2019 (Αριθμ. Πρωτ. 1462/12-04-2019) Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου
  2. Την υπ’ αριθμ. 21/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου

Προσκαλείστε (εντός προθεσμίας 4 τριών ημερών από τη λήψη της παρούσας) να υποβάλετε προσφορά στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Νεστορίου (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00), για την υπηρεσία του θέματος, προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από την αρμόδια υπηρεσία.

Παρακαλώ όπως μαζί με την οικονομική προσφορά μας προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Αντίγραφο Ποινικού μητρώου για γενική χρήση του νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρίας σας

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω εργασίας δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 2.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016 που ισχύει από 8-8-2016 καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα της ΚΥΑ 301783/ΥΔ3441/27-9-2017 ΦΕΚ Β’ 3389).

Ο Δήμαρχος Νεστορίου

Γκέτσιος Πασχάλης

Δείτε εδώ την πρόσκληση.