ΕΓΓΡΑΦΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΚΟΤΥΛΗ 1

ΚΟΤΥΛΗ 2

ΚΟΤΥΛΗ 3

ΝΟΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 1

ΝΟΤΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 1

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 2

ΒΟΡΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ 3