ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPIND MOB ( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8 , το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση , 15 % Εθνική Συμμετοχή) , Παραδοτέα D1.3.2, D.2.3.2 και D2.3.3.