ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ Α/Α ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΈΡΓΑ: 189843) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΔ ΚΟΤΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ