ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ CULT2ROUTES

Στα πλαίσια των απαιτούμενων διαδικασιών, βάση της κείμενης νομοθεσίας των ΟΤΑ ο Δήμος Νεστορίου ολοκλήρωσε την αποδοχή της ήδη εγκεκριμένης του πράξης του προγράμματος INTERREG 2014-2020 από το Δημοτικό του Συμβούλιο. Απόφαση αποδοχής πράξης από το ΔΣ : 20/2020 (ΑΔΑ : 6Τ9ΚΩΚ2-ΛΨ3).

Διοργανώθηκε ενημέρωση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο Νεστορίου, όπου προσκλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και παρέστησαν κάτοικοι του δήμου Νεστορίου στις 09-06-2020 για ενημέρωση και συζήτηση επί της εγκεκριμένης πράξης :

  1. Τίτλος πράξης : «Αναδυόμενος πολιτιστικός τουρισμός ανακαλύπτοντας πεζοπορικές πολιτιστικές διαδρομές στη διασυνοριακή περιοχή»  Ακρωνύμιο Έργου:  Cult2Routes

Τίτλος στα αγγλικά: « Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area».

Project Acronym: Cult2Routes

Διάρκεια έργου: 24 μήνες / Προϋπολογισμός πράξης :  657.600,00 €

Ακολούθησε πλήρη ανάλυση των επόμενων ενεργειών αλλά και ανάλυση των επιμέρους εργασιών που θα εκτελέσει τόσο ο δήμος όσο και οι άλλοι εταίροι, των πράξεων.  Για κάθε πράξη δόθηκε η ιδέα-ανάγκη, ο σκοπός της και ο στόχος της, μαζί με τα αναμενόμενα οφέλη.

Τέλος βάση των πινάκων των αναμορφώσεων που εγκρίθηκαν από το ΔΣ παρατέθηκε ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας :

  1. Ανάλυση οικονομικού περιερχομένου ανά κωδικό, της πράξης :  ΄΄Cult2Routes΄΄

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσουν οι υπηρεσίες του Δήμου και οι εταίροι μας, την ενεργοποίηση των κωδικών ανά είδος ενέργειας και με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του τεχνικού δελτίου, της κάθε πράξης.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί για ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του προγράμματος χρηματοδότησης.

                 ΝΕΣΤΟΡΙΟ  09-06-2020


ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ