Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.

  ΝΕΣΤΟΡΙΟ 15 – 02 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 473

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να προβεί στην προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – PICK UP  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  GREENPOINT-MOB”  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 35.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου περί κήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού ως άγονου (καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά) – ματαίωσης του.

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της  υπ’ αριθ. 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου και της τεχνικής μελέτης με αριθμ.: 46/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross-Border Cooperation Programme «Greece–Albania 2014-2020″ και ειδικότερα από την ενταγμένη πράξη με το ακρωνύμιο: «GREENPOINT-MOB» και κωδ. ΟΠΣ: 5030792.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση τουλάχιστον 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Νεστορίου (τηλ.:2467352325).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Τεχνικές προδιαγραφές & όροι

  1. Υπ’ αριθ. 97/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου
  2. Υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νεστορίου
  3. Τεχνική μελέτη με αριθμ.: 46/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νεστορίου
  4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  6. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  7. ΤΕΥΔ