Ανακοίνωση πίνακα Μοριοδότησης και Προσωρινού πίνακα Κατάταξης διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το Σχολικό έτος 2022 -2023

Πίνακας Μοριοδότησης και Προσωρινός πίνακας Κατάταξης