Ανακοίνωση για την πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για τις υποχρεώσεις σχετικά με τον καθαρισμό, από χόρτα, ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων με βάση την 20/2023 (αρ. 18851/2023) πυροσβεστική διάταξη, ο Δήμος Νεστορίου ενημερώνει για τα παρακάτω που προκύπτουν με βάση τον ν.5075/2023 άρθρο 31 :

• Μετά τον καθαρισμό των οικοπέδων, θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών στην διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr μέχρι το αργότερο την 31/06/2024.

• Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

• Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον Δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

• Η υποβολή ψευδούς δήλωσης, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.