ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147), με σκόπο την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου Νεστορίου», εκτιμώμενης αξίας: 12.093,76 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 14.996,26 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 30/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα παραλαμβάνεται δωρεάν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεστορίου μέχρι και την 29-05-2017.

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
4. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]
6. ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *